Sunday, January 27, 2008

Facingmanlain-lain sana, hilinga.nangangadyi, madya. nakaluhod, tuod. pikit, pirit.
nagkairibanan ang tulong mag-aramigo sa pag-atubang ki Amang Diyos
naghali sa manlain-lain na estado alagad nagkasarabay sa paghagad, pagpamibi, pagtuninong asin pagguiromdom.

picture from one of the Sunday masses I attended. Ateneo Church.

No comments: